ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
                ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีสอบราคา
                กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ (งานพัสดุ) กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้นล่าง อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ (งานพัสดุ) กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารการสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.rcbjc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-373601-6 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี