ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

วันที่ 13 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
              นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ราษฎร พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ วัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสนองพระปณิธาน ที่ทรงห่วงใยประชาชนเจ็บป่วยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดราชบุรี ในการสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) การทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สามารถบริจาคเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟ หรือเป็นครุภัณฑ์ได้ และจะได้รับพระราชทานดังนี้ 1.ผู้บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญทอง 1 เหรียญ ใบอนุโมทนาบัตร และใบเสร็จรับเงิน (รับพระราชทานรายบุคคล) 2.ผู้บริจาคตั้งแต่ 1,000-9,999 บาท ได้รับพระราชทานเหรียญเงิน 1 เหรียญ ใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงิน 3.ผู้บริจาคเป็นครุภัณฑ์ มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญทอง 1 เหรียญ ใบอนุโมทนาบัตร และใบรับของบริจาค แต่ไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน (รับพระราชทานรายบุคคล) 4.ผู้บริจาคเป็นครุภัณฑ์ มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญเงิน 1 เหรียญ ใบอนุโมทนาบัตร และใบรับของบริจาค แต่ไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน
            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนร่วมบริจาค เงินสมทบทุน มูลนิธิ พอ.สว. โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-326268-71 ต่อ 150,151/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี