ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57

วันที่ 13 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 515 คน)
 
             นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เห็นชอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพ 2.ค่าบริหารจัดการ 3.ค่าชดเชยดอกเบี้ย 4.ค่าขนส่งและวงเงินดำเนินการของส่วนราชการตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,907.25 ล้านบาท โดยขอใช้เงินจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสนอ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี