ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 19 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 429 คน)
 
              นายกิตติ จาวรุ่งฤทธิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง และเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 39 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี โทร.032-327439-40/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี