ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดทหารบกราชบุรีประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

วันที่ 25 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
                   พันเอก วิวัฒน์ สายวิจิตร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดทหารบกราชบุรี มีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในเดือนกันยายนของทุกปี ให้นายอำเภอจัดการประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงเขตที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน(อายุ 17 ปี ใน พ.ศ.2556 คือคนเกิด พ.ศ.2539) ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ภายในเดือน ธันวาคม 2556 หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงต่อนายอำเภอ(สัสดีอำเภอ) ดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดามารดา ,บัตรประจำตัวประชาชนและสูติบัตรของตนเอง , ใบมรณบัตรของบิดามารดา (ถ้ามี) หากพ้นกำหนดแล้วไม่ไปแสดงตน จะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตามมาตร 44 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้นายอำเภอจัดการประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี (อายุ 20 ปี) ในพุทธศักราชนั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอ(สัสดีอำเภอ) สำหรับคนเกิด พ.ศ.2536 ที่ได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว จะต้องไปรับหมายเรียกภายในเดือนธันวาคม 2556 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงมีดังนี้ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) , บัตรประจำตัวประชาชน
                หากพ้นกำหนดแล้วไม่ไปแสดงตนหรือไม่จัดให้ผู้แทนไปรับหมายเรียกแทน จะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิด 300 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี