ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสปอตโฆษณาโทรทัศน์พร้อมเปิดสปอตโฆษณาฯ ผ่านเคเบิ้ลทีวี

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสปอตโฆษณาโทรทัศน์พร้อมเปิดสปอตโฆษณาฯ ผ่านเคเบิ้ลทีวี ตามโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี งบประมาณ 2554 กำหนดขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-315301 ,032-337802 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบราคาทางเว็ปไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี www.dld.go.th/pvlo_rri/index2.html และ www.gprocurement.go.th กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี