ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 
จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ให้กับผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลิตเนื้อและไข่ปลอดภัยสร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ตามโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2554 กำหนดขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 14-24 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-315301 ,032-337802 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบราคาทางเว็ปไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี www.dld.go.th/pvlo_rri/index2.html และ www.gprocurement.go.th กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี