ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 20 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้ - เครื่องช่วยบริหารข้อเข่าแบบต่อเนื่อง พร้อมรถเข็นเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ในวัน,เวลา ราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bph.Moph.go.th และ www.gprocurement.go.th////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี