ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 18 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ รงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับสอบราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.bph.Moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3221 1766 ในวันและเวลาราชการ / นายกวินทัต สบายใจ