ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 20 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
               1. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 1 เครื่อง
               2. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยผู้เสนอสามารถยื่นซองได้ด้วยตนเองหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ ตู้ ปณ.18 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 (ในกรณียื่นซองทางไปรษณีย์จะถือวันที่ศูนย์ฯตะวันตกลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันรับซอง)
              กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
              สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-322-8379, 0 3222 8419 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.dld.go.th/vrd_wp%20/ นางสาวนิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี