ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี

วันที่ 26 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 
               สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 223,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad หรือwww.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 3226 – 7 ในวันและเวลาราชการ/ นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี