ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
               สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
               1.Deltametrin 2% w/w (EW) จำนวน 1,700 ลิตร จำนวน 100 ลิตร
               2. Deltametrin 0.5% W/V จำนวน 250 ลิตร จำนวน 250 ลิตร
               3. Temephos 1% SG จำนวน 2,500 กิโลกรัม จำนวน 2,500 กิโลกรัม
              4.Bifentrin 10% จำนวน 600 กิโลกรัม จำนวน 4,000 กิโลกรัม
              กำหนดยื่นซองเสนอเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc๔.ddc.moph.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3231-0761-4 ในวันและเวลาราชการ /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี