ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรอมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ความยาว 60 เมตร

วันที่ 26 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ความยาว 60 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา
             กำหนดเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ อาคารสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเพชรเกษม เลขที่ 162 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-1852 , 0-3232-3283 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.tatchaburi.go.th หรือเว็บไซต์ ของกรมกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th /นายกวินทัต สบายใจ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี