ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 27 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
                1.เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง
               2.ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet) จำนวน 1 ตู้
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยุ่ :ตู้ ปณ.18 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 (ในกรณียื่นซองทางไปรษณีย์จะถือวันที่ศูนย์ฯ ตะวันตกลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันรับซอง) และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 126 หมุ่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
                สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-228379,032-228419 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี