ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาปรับปรุงเก็บน้ำห้วยต้นห้าง เลขที่ E ชป.รบ.จ.1/2557

วันที่ 28 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง ณ ท้องที่ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,157,124.85 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์)
               กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ หน่วยงานพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. สถานที่เสนอราคาสำนักบริการลูกค้า กสท ราชบุรี เลขที่ 162 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-326668, 032-328292, 032-328295, 032-337074 ต่อ 4530-1 หรือ 081-3501056 โทรสาร. 032-326668, 032-328292, 032-328295, 032-337074 ต่อ 4531
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 7,000 บาท ได้ที่หน่วยงานพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-5798 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี