ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสาร ไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ตามโครงการค่ายบูรณาการ “ราชบุรีศึกษา” ปีการศึกษา 2556

วันที่ 28 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
                   โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสาร ไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ตามโครงการค่ายบูรณาการ "ราชบุรีศึกษา” ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดตามคุณลักษณะรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 165,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงบประมาณและธุรการ ใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3226-1391 ในวันและเวลาราชการ /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี