ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ในระบบ e-GP

วันที่ 29 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
               กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)ในระบบ e-GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหนองปล้อง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e-GP ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,093,100.- บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี
              ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ 032-227554 ,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี