ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองห้าง-ตรอกสะเดา

วันที่ 29 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 267 คน)
 
              กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e-GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองห้าง-ตรอกสะเดา หมู่ที่ 8-6 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-273 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ในระบบ e-GPครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,735,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี
             ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ 032-227554 ,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี