ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 13 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลโพธาราม ดังนี้
             1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 45 เครื่อง
             2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 44 เครื่อง
             กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาพร้อมแจ้งชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 25556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ เลขหมาย 0-3235-5300-15 ต่อ 640 /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี