ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราสูบ 440 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ส.หนองผักกรูด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก (e-Auction) (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 16 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 
                   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอัตราสูบ 440ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ส.หนองผักกรูด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก (e-Auction) (ครั้งที่ 2 ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                  กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น.
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560.- บาท (ค่าเอกสาร 8,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 560.- บาท) ได้ที่งานการเงิน การบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ/นายกวินทัต สบายใจ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี