ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

วันที่ 16 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
             กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 6 รายการ ของงานโครงการฝายบ้านหนองแดง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชุบรี
             กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น. ณ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612877 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน(http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (http://gprocurement.go.th) /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี