ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 17 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 1 รายการ ดังนี้ –ก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง ราคากลางงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,340,000 บาท (เงินสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
                 กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พร้อมวางหลักประกันซอง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท (เงินห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายวัสดุ ของโรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.org และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511 ในวันและเวลาราชการ /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี