ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 17 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ –เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
              กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bph.Moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3222 2744 โทรสารหมายเลข 0 3221 1766 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี