ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ

วันที่ 17 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะของโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 8 รายการ ดังนี้
             1.ถุงพลาสติกหิ้วสีขาวขุ่น ขนาด 7 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน 200 กิโลกรัม ราคากลาง 70.- บาท ราคารวม 14,000.- บาท
             2.ถุงพลาสติกหิ้วสีขาวขุ่น ขนาด 9 นิ้ว x 18 นิ้ว จำนวน 2,000 กิโลกรัม ราคากลาง 70.- บาท ราคารวม 140,000.- บาท
             3.ถุงพลาสติกหิ้วสีขาวขุ่น ขนาด 12 นิ้ว x 20 นิ้ว จำนวน 600 กิโลกรัม ราคากลาง 70.- บาท ราคารวม 42,000.- บาท
             4.ถุงขยะสีดำ ขนาด 20 นิ้ว x 24 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวน 3,300 กิโลกรัม ราคากลาง 45.- บาท ราคารวม 148,500.- บาท
             5.ถุงขยะสีดำ ขนาด 26 นิ้ว x 36 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวน 3,800 กิโลกรัม ราคากลาง 45.- บาท ราคา 171,000.- บาท
             6.ถุงขยะสีแดง ขนาด 9 นิ้ว x 18 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวน 1,000 กิโลกรัม ราคากลาง 55.- บาท ราคารวม 55,000.- บาท
            7.ถุงขยะสีแดง ขนาด 12 นิ้ว x 20 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวน 600 กิโลกรัม ราคากลาง 55.- บาท ราคารวม 33,000.- บาท
            8.ถุงขยะสีแดง ขนาด 20 นิ้ว x 24 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวน 2,000 กิโลกรัม ราคากลาง 55.- บาท ราคารวม 110,000.- บาท
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 713,500 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อไว้ใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลโพธาราม ระยะเวลา 12 เดือน
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3235 5300-9 ต่อ 642 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ www.photharam.com /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี