ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ 18 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
                      กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปากบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,599,400.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
                      กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
                     ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554 ,032-370405 -6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี