ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงขยาย

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 86,198,130.- บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 64,200.- บาท (ค่าเอกสาร 60,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,200.- บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ ในเวลา 8.30-15.00 น.เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ กสท.บ้านโป่ง) ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี