ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7.00x16.00 ม. ย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานท่อ(สถานีจ่ายน้ำบ้านแหลม)

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7.00x16.00 ม. ย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประสานท่อ(สถานีจ่ายน้ำบ้านแหลม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,350.- บาท (ค่าเอกสาร 5,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350.- บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ ในเวลา 8.30 – 15.00 น. เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ กสท.บ้านโป่ง) ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-20-0779 ในวันและเวลาราชการ////นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี