ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร,อ้อมน้อยและสามพราน

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ในพื้นที่ดังกล่าว เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ จะจำหน่ายที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110 หมายเลขโทรศัพท์ 032-20-0778 ,032-20-0779 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-15.00 น. ในราคาชุดละ 40,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,800.- บาท รวมเป็นเงิน 42,800.- บาท ผู้ซื้อเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ สามารถชำระเป็นเงินสด สั่งจ่ายในนาม "การประปาส่วนภูมิภาค” เมื่อชำระเงินซื้อเอกสารดังกล่าว ข้างต้นแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอที่บรรจุไว้ในซองหรือในกล่องที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง "คณะกรรมการประกวดราคา จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร” พร้อมจดหมายนำส่งข้อเสนองานจ้างผู้รับจ้างฯ ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้วจะไม่รับข้อเสนอและเอกสารอื่นใดโดยเด็ดขาด เวลา 11.00 น. -12.00 น. ผู้ยื่นข้อเสนอเข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการ e-Auction e-Auction ณ ห้องประชุม กปภ.ข.3 (กำหนดวันทดสอบความพร้อมดำเนินการ คณะกรรมการ e-Auction จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น.////นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี