ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องจักร CNC ครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ ADB

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องจักร CNC ซึ่งครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ ADB จำนวน 2 เครื่อง ดังต่อไปนี้ 1. เครื่อง CNC WIRE CUT MACHINE 2. เครื่อง CNC VERTICAL MACHINING CENTER วงเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น 609,900.- บาท (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (วันทำการ) ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ถนนสงขลา –นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sisd12.com หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-336049 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี