ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 500 คน)
 
                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ดังนี้
                  กลุ่มที่ 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ –หมึกพิมพ์ (หมึกแท้) จำนวน 154 ตลับ
                  กลุ่มที่ 2 วัสดุสำนักงาน –กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 70 แกรม A4 จำนวน 633 รีม
                  กำหนดการในการขอรับเอกสารและกำหนดการยื่นซองราคาใน วันที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสอบราคา และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุสำนักงานเลขานุการวิทยาลับพยาบาลราชชนนี จักรีรัช ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ckr.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-344954-6 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี