ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำพญา (บริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดแหลมทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำพญา (บริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดแหลมทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 .- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
                กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 15 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบางแพชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 มกราคม 25587 เวลา 11.00 น. -12.00 น.
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800 .- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3238-3233 โทรสาร 0-3238-3746 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี