ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดหัวโพ) หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
               องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดหัวโพ) หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบจ. ราชบุรี กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 320.000 .- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 15 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบางแพชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 มกราคม 25587 เวลา 10.00 น. -11.00 น.
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800 .- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3238-3233 โทรสารน 0-3238-3746 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี