ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างรั้วคอนกรีตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าหนองบอน จำนวน 1 งาน

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างรั้วคอนกรีตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน ระยะทางยาว 68.50 เมตร จำนวน 1 งาน ราคากลางของงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ระยะทางยาว 68.50 เมตร จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าหนองบอน เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ให้ยื่นต่อ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3222 2744 โทรสารหมายเลข 0 3221 1766 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี