ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 เครื่อง
               กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง เลขที่ 12 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bph.moph.go.th/ และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3222 2744 โทรสารหมายเลข 0 3221 1766 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี