ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาแพทย์ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 263,299.- บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3222 2744 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี