ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมสนามกีฬา,รั้วคอนกรีต

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมสนามกีฬาและรั้วคอนกรีต ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 558,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก และกำหนดเปิดซองสอบ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาได้ที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-387254 ,081-0115699 ไม่เว้นวันหยุดราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี