ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 
                  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,00 ทีบียู จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
                  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเป็นการแสดงความประสงค์การมีส่วนร่วมโครงการ โดยการให้ข้อคิดเห็นผ่าน E-mail สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ที่ cdcr4rb@hotmail.com หรือ cdcr4rb@yahoo.com ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25587 หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-3 ต่อ 107,118 119 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี