ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้
                1.ระบบบริหารจัดการเอกสารเวชระเบียนและซอฟท์แวร์จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ
                2.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 3 เครื่อง
                3.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Storage) จำนวน 1 ชุด
                4.เครื่องสแกนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง
                5.เครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง ราคากลางภายในวงเงิน 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 321827 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.org และ www.gprocurement.go.th / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี