ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะท่อบาดาล ท่อเหล็ก BS-M ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6 นิ้ว) ความลึก 210.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดอนคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล ท่อเหล็ก BS-M ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6 นิ้ว) ความลึก 210.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ แบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 670,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ห้องประชุมชั้น 4 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. – 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ห้องประชุมชั้น 4 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 28557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3236-1473 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี