ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องมืองานตัวถังรถยนต์

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
                วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามรายการดังนี้ ชุดเครื่องมืองานตัวถังรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และกำหนดเปิดซองในเสนนอราคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.rptc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-1903 ในวันและเวลาราชการ /นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี