FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
“เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ ๙”

วันที่ 27 มี.ค. 2557 )
 

"เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ ๙”
ร่วมสืบสานงานศิลปะธรรมไทย วันสงกรานต์ ๑๓-๑๔ เม.ย.นี้
จังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัด ททท.สำนักงานเพชรบุรี อำเภอโพธาราม และวัดขนอน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มหรสพที่เก่าแก่ของไทย จัดงาน "เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ ๙” ภายใต้แนวคิด "วิถีมรดกไทย...นคราที่ยิ่งใหญ่ หลากหลายงานศิลปวัฒนธรรม” ชมบรรยากาศย้อนยุค วิถีชีวิตดั้งเดิม การละเล่นและศิลปะแขนงต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ ศกนี้
พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้สืบสานหนังใหญ่วัดขนอน กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภกมรดกไทยทรงเห็นคุณค่าในการแสดง และศิลปะหนังใหญ่ ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง ๓๑๓ ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้น โดยมี ม.ศิลปากร เป็นผู้สนองพระราชดำริสร้างหนังใหญ่ชุดใหม่แทนและทรงพระราชทานให้ทางวัดขนอน สามารถนำไปใช้ในการแสดงต่อไป ทางวัดได้ร่วมกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดราชบุรีได้ช่วยกันฟื้นฟู ในการนำ "หนังใหญ่วัดขนอน” ไปแสดงเผยแพร่ยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง
"ในปีนี้ วัดขนอน ยังได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เป็น" ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน หนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรี ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และมีการสืบสาน ถ่ายทอด ต่อยอด สร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”
นอกจากนี้ "วัดขนอน” ยังได้จัดกิจกรรมโดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กลุ่มคนสืบต่อลมหายใจหนังใหญ่ไฟกะลา กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมอญูนครชุม บ้านโป่ง บ้านศิลปะอาเล็ก-อาเอก โพธาราม มูลนิธิเด็ก และกลุ่มยายตา ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสา โครงการ"ลายเส้น เต้น ตอก เล่น เชิด ร้อง ตัวหนัง ศาสตร์ ศลิป์ รักษ์ไทย” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมอนุรักษ์ ศึกษา และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในการละเล่นหนังใหญ่ ทั้งยังเป็นการร่วมปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าว่าวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องมีส่วนใน การรับผิดชอบ การละเล่นหนังใหญ่ อยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อไป และเยาวชนกลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๙ โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน (ชาย) อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาฯ ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ เมษายน ศกนี้
เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงาน "เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ ๙” ในปีนี้เราได้จัดงานขึ้น ภายใต้แนวความคิด "วิถีมรดกไทย...นคราที่ยิ่งใหญ่ หลากหลายงานศิลปวัฒนธรรม” โดยเนรมิตพื้นที่ภายในบริเวณวัด ให้เป็นเมืองที่การดำรงชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยโบราณ มีการแลกเบี้ยเพื่อใช้ซื้อของภายในงาน มีการละเล่นและศิลปะแขนงต่างๆ เพราะนอกจากหนังใหญ่ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ศิลปะการแสดงชั้นสูงแล้วนั้น ยังมีศาสตร์และศิลป์อีกหลายแขนงที่เกี่ยวข้องกับแสงเงา การชักเชิดอีกหลากหลายที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ตามยุคสมัย ตามความคิดของคนรุ่นใหม่ หากแต่คงดำรงไว้ซึ่งรากเหง้าที่ได้เรียนรู้ สั่งสมผ่านกาลเวลามาสานต่อกับวิถีแห่งปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดดังกล่าวฯ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๙ จึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมศาสตร์และศิลป์อันมีความหลากหลาย ที่ผู้ชมสามารถรับชม และสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของศิลปะหลากหลายเหล่านี้ เช่น ดิเกร์ฮูลู ของ อ.วาที ทรัพย์สิน ๑ ในทายาทหัตถศิลป์ชื่อดังของไทย การแสดงหุ่นคน จากคณะแม่เพทาย การแสดงหุ่นละครเล็ก จากคณะคลองบางหลวง การแสดงหุ่นคน จากคณะศิษย์มีครู โดยนักศึกษาม.กรุงเทพ การแสดงจากคณะองศาศิลป์ การแสดงแสงสีเสียง ตอน ตำนานหนังใหญ่วัดขนอน และการเล่นหนังใหญ่แบบโบราณ พร้อมด้วยการเผากะลาเล่นไฟ ใช้แสงไฟจากกะลาในการแสดง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากแสดงที่น่าสนใจแล้ว ยังอิ่มอร่อยด้วยอาหารพื้นบ้านไทยมอญ ทั้งขนมหวานและอาหารพื้นบ้าน เช่น ข้าวแช่ ขนมถ้วยโบราณ เป็นต้น และการโชว์ศิลปะด้านงานฝีมือจากลุ่มคนราชบุรี เช่น ช่างสิบหมู่ การปั้นหัวโขน การปั้นปูน การแกะสลักไม้ การปั้นโอ่ง (ในปีนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีตัดทิ้งได้เลยค่ะ) ซึ่งสามารถเลือกซื้อสิ้นค้าไว้เป็นที่ระลึกได้ รวมถึง สนใจขอเชิญร่วม "งานเทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ ๙” ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ ลานกลางแจ้งวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๓๒๒๓-๔๘๓๔ มือถือ ๐๘๙-๕๕๕-๔๑๙๕ โทรสาร.๐-๓๒๓๕-๔๒๗๒ หรือ http://www.nangyaiwatkhanon.com/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ
ฐปณี จันทคัด (จุ๊) ๐๘๖ ๓๓๔ ๑๘๙๔
ประทุมรัตน์ อิ่มคำ (เอ๋) ๐๘๕ ๑๗๙ ๔๔๔๒
สุริสา อาศุศิริ (สา) ๐๙๒ ๖๐๕ ๖๔๔๕

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี