FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
บุคลากรโรงพยาบาลดำเนินสะดวกได้รางวัลข้าราชการดีเด่นจังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 มี.ค. 2557 )
 

วันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดราชบุรีได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและ ลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งในปีนี้นางสาวรองรัตน์ ประเสริฐสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในครั้งนี้
นางสาวรองรัตน์ บอกถึงการทำงานในแต่ละวันคือการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ฉุกเฉิน ทุกนาทีหมายถึงชีวิตนอกจากจะดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีหน่วยบริการกู้ชีพดำเนินสะดวกที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเข้าไปรักษาผู้ป่วยถึงบ้านหรือรับมาที่โรงพยาบาล ซึ่งทุกอย่างต้องทำให้เร็ว และมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน เพราะการปฏิบัติงานจะมีแรงกดดันเสมอ ทั้งผู้ป่วย ญาติ เพื่อนร่วมงาน ฉะนั้นการที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้คือความสุข ของทีมทุกคน
นางสาวรองรัตน์ ได้กล่าวอย่างภาคภูมิใจถึงความโชคดีที่รับราชการ มีความมั่นคงในชีวิต มีกินมีใช้ทุกวัน ราชการให้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงต้องตอบแทนราชการให้ดีที่สุด และรางวัลที่ได้รับถือว่าเกินความคาดหวัง จึงอยากให้ข้าราชการทุกคน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แล้วสิ่งตอบแทนจะมาเอง
สำหรับจังหวัดราชบุรีโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับผู้แทนจังหวัด ประกอบด้วย นางนัยนา ทรงพัฒนาศิลป์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สถานีอนามัยตำบลหัวโพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ นางสุรีย์ อ้วนวิจิตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาวรองรัตน์ ประเสริฐสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก นายนิวัตร วงศ์วิสัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่วนระดับจังหวัด นายเผด็จ กลิ่นฟุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางจำเนียน นุ่มรอด ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ
ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีจะจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2556
 
 
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี