ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง โครงการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด

วันที่ 27 มี.ค. 2557 )
 
      วันนี้(27 มี.ค.57) ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น "โครงการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ระดับจังหวัด” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการดังกล่าว ในจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด และขยายผลต่อไป ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ระดับจังหวัด ให้มีความทันสมัย สามารถใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได้ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการพัฒนาในระดับจังหวัด ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจและยอมรับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน
       สำหรับจังหวัดราชบุรี ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 8 จังหวัด นำร่องในการดำเนินการ โดยมีการนิยามองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุข 6 มิติ ได้แก่ การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การจัดทำ คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดและดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ระดับจังหวัด ต่อไป
 
ณิชารี ภควัตชัย/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี