ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการท่อประปาø ๓ นิ้ว (๑๓.๕)

วันที่ 31 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

              องค์การการบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา ø ๓ นิ้ว (๑๓.๕) หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโพ จำนวน 4 ช่วง

            ๑.จากอู่ซ่อมรถนายมาลัย เลียบถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๖ หัวโพ-โพหัก ถึงหน้าบ้านนายประสงค์ อินพรหม ระยะทางยาว ๒๗๐ เมตร

            ๒.จากจ้างบ้านนางบุญช่วย สิงห์วงศ์-บ้านนายดอกรัก เพ็งมี ระยะทางยาว ๒๘๙ เมตร

            ๓.จากท่อเมนประปาเดิมบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมะขามเทศ-บ้านนายสุข เกิดช้าง ระยะทางยาว ๗๗ เมตร

            ๔.ต่อจากท่อเมนประปาเดิมหน้าบ้านนายโรม ชิดรำ เลียบถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๖ หัวโพ-โพหัก ถึงท่อลอดเหลี่ยมคลองดอนมะขามเทศข้างบ้านนายสำเนียง เพ็ชรนิล ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 กำหนดยื่นซองสอบราคา

     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  องค์การการบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ

    วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบางแพ ชั้น ๒ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

     กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐- บาท ได้ที่ส่วนคลังองค์การการบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖ ในวันและเวลาราชการ//วัชระพงษ์ เทิดสกุลธรรม.

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี