ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา PVC ø ๓ นิ้ว

วันที่ 31 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโพ PVC ø ๓ นิ้ว ๑๓.๕ โดยมีการเปลี่ยนท่อประปาแทนท่อเดิมระยะทางรวม ๑,๕๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑ เลียบถนนสายหนองแบน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากสวนนายสมโชค แซ่เฮ้ง-บ้านนางจรินทร์ฯ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร) ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนดพร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 กำหนดยื่นซองสอบราคา

     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  องค์การการบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ

    วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบางแพ ชั้น ๒ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

     กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๘๐๐- บาท ได้ที่ส่วนคลังองค์การการบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖ ในวันและเวลาราชการ//วัชระพงษ์ เทิดสกุลธรรม.

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี