FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557

วันที่ 31 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)
 
วันนี้ (31มี.ค.57) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 โดยในพิธีมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้อัญเชิญพระวรธรรมคติสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และกล่าวสัมโมทนียคถา ส่วนประธานในพิธีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี แก่ข้าราชการผู้มาร่วมงาน จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2556 ประกอบด้วย นางนัยนา ทรงพัฒนาศิลป์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สถานีอนามัยตำบลหัวโพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ นางสุรีย์ อ้วนวิจิตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาวรองรัตน์ ประเสริฐสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก นายนิวัตร วงศ์วิสัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่วนระดับจังหวัด นายเผด็จ กลิ่นฟุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางจำเนียน นุ่มรอด ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี