ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมสมัชชาสตรีและวันสตรีสากลประจำปี 2557

วันที่ 31 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 

ราชบุรีประชุมสมัชชาสตรีและวันสตรีสากลประจำปี 2557

                จังหวัดราชบุรีประชุมสมัชชาสตรีและงานวันสตรีสากลประจำปี 2557ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรสตรีเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้นำไปสู่การกำหนดแนวทางสตรีระดับจังหวัด

                เช้าวันนี้(31 มีนาคม 2557) ที่อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำกลางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและวันสตรีสากลประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับเรือนจำกลางราชบุรีจัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองท้องถิ่น เครือข่าวสตรี เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และผู้ต้องขังหญิง ร่วมประชุมดังกล่าว โดยจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ”การส่งเสริมและพัฒนาสถานสตรีจังหวัด” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ชมการแสดงชุดโยคะของผู้ต้องขังหญิง ชมนิทรรศการวันสตรีสากล และต่อด้วยการระดมความคิดเห็นแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นผ่านเวทีระดมความคิดเห็น ทั้งนี้นำความคิดเห็นดังกล่าวนำไปสู่การแก้ไขหรือเป็นแนวทางในการส่งเสริมแลกเปลี่ยน อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แนวทางในการส่งเสริมประสานงานด้านสตรีในระดับจังหวัดด้วย

00000000000000000000000

รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว/ ภาพ

31 มีนาคม 2557


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี