FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
จังหวัดราชบุรีจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรี

เช้าวันนี้ 1 เมษายน 2557 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ที่วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันมีเงินในกองทุน ทั้งสิ้น 1,120,951.95 บาท ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบทุนสงเคราะห์เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัด ราชบุรี จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท ทั้งนี้ได้พิจารณาจากครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 64,560 บาท ต่อคนต่อปี และเป็นเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี