ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาเหมาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง

วันที่ 1 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

       จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกระวณาราม หมู่ ๑ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑๘๐ เมตร

     กำหนดยื่นซองเอกสารสอบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

     และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานบริการลูกค้า กสท. จังหวัดราชบุรี บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเพชรเกษม เลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

     ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้องเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดกำหนดการยืนซอง

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๒-๑๘๕๒,๐-๓๒๓๒-๓๒๘๓ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบข้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th  หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th /วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี