ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารทนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก

วันที่ 3 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารทนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำถ้ำจอมพล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตัวเองหรือรับมอบอำนาจในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลย ๐-๓๒๓๒-๑๘๕๒,๐-๓๒๓๒-๓๒๘๓ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th /วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี